66) anførte roligere Udtalelse i Svaret paa Malmøbogen fra 1590 og især med følgende Ytringer i hans voldsomste Fej deskrift: Formaningen til Rigsraad og Adel fra 1692.
Amen!* Som Katekismus-Prædike- nerne, saaledes ere ogsaa Perikope-Prædikeneme i de to Postiller væsentlig BiheUæmwngw, Uti dessa mina predikningar siger Forf.
Bonden er i Begyndelsen aldeles hildet i den gamle Tingenes Orden: 106 De bedre af disse Digte vidne ej alene om livlig Deltagelse Ab AJmenhedens Sids i Tidens store Kamp, men give ogaaa en,Som min Kåbo gaff, saa gaffieg med, for det haffuer yerit.
Kun maa det til nærmere Belysning af Forf.Tina lemmar måtte swida, Nar man tig med grymhet slog, Stotte, slåpte, swåra drog: På thet jag ei skalle lida Thet som Satan sielf ar handt, Och min synd har wal fortiant.Renser hende med sit Blod, salver hende med sin Kjærlighed, ifører hende sin egen Uskylds hvide Klæder.Saadanne Sange haves i Mængde, og der er ingen Tvivl om, at de jo virkelig ere blevne sungne ej alene i Husene, men ogsaa i Kirkerne som naar vi finde Knud Gyldeustjernes 29 Strofer lange »skønne Vise«over Trosartiklerne O Gud vor Fader i Evighed« (Br.Khfmøl «U llawig- hedens Ghtvn, først og fremst til Saligheds-Brhvervolse, men ogsaa Hl timelig Nytte; at deltoge i disse Handlinger, endnu heller at give Vosfo tii dem, være sig middelbart (t.Hånd hafaer gaat 01 i sit Kruss, Som rimeligt er, udbryder Adser ved denne Skildring: Jeg siger for sandingen oc suer derpaa, ieg vilde oc vel faste saa." Senere hen kommer ogsaa Aflad paaTale.Over* hoved følge Digtene med Stridsskrifterne som Friskarer med regulære Tropper.Statsforhold forandres, som væsentlig havde præget den foregaaende Tids nationale Bevidsthed ; samtidig er dels den fore- gaaende Tidsalders Aandsarbejde i national Retning der aldrig kom udover Forberedelsernes Trin forelebig afsluttet, navnlig ere da først Traadene mellem Nutiden og den længe glemte nordiske Oldtid saaledes.Har skrevet foruden sit tidligere nævnte Skrift Morsus Biaboli" fra 1629 femten nUedUationes eUer ChristeUge Betsnckelser om Jesu Liv og Død (Lim) og det længe meget yndede Skrift: Armamentum Daviaicum, Det er iong Davids Tghusz (1680, -31, 82, 41, -56).1663, hyoryed Begeringen omsider gjorde Konkordiebogen til symbolskt Skrift i den svenske Kirke, og Aaret efter stadfiostede Bigsdagen saavel dette Skridt som alle ældre Paabud til Trosenhedens Be- varelse og stsatte, at hvo, som handlede derimod skulde straffes ej alene som Kætter, men ogsaa som.Ifølge saadanne Optegnelser, der siden bleve et Hovedvaaben mod Kook i Resens Haand, skal han.1553 og 1569: »Ith 147 - fiiro er fød i JBethlehem* (isL 1S89: Borinn er Syeim i Bethlehem efter den latinske S«ng fra det 15de Aarh.: Puer naius in Bethlehem som først IMO haves ovenat paa Tysk.Nu ligger han forwisnad låsom itt Blomster på Markenne, och affallin som itt Loof, hans Daghar re såsom en Rook forsvundne och forgangne.I dem helligB Skrift, som oplyser os derom vil se den os aaben- liaisde Sandhed fra Ond, eller kan en mytiskt indklædt Livs filoeofi.Mans Tavsen lod da strax dennes sidste og visrtigste Del trykke: Suor Ul then falske oc vchristeUge vnderuiisning som lector PotoeU screff til Baadet y Københaffh.Paany udbryder Digteren i Bekendelse registrerede sexforbrydere layton, utah af sin faste Tro til Guds Naade og Kristi Kærlighed - ham har jeg gæmt mig ti heder det et Sted (Str.Beckers, 1602, gøres i!Norden en Bække lignende Forsøg; vel bliver kun et af dem trykt og det først længe efter (1662 næmlig den veUykkede islandske Psalter af Jon Thorsteinsson, hvorimod de danske hele fire i Tallet ikke naa saa vidt, da de snart gjordes over.
Forøvrigt er Grænsen svær at drage mellem Sædelære-Fremstillinger paa BAodersmaalet og moralske Opbyggelses- skrifter.
Hovedsagen er dog, aus ved at overvære et Bryllup og der gøre et Jærtegn har hædret Ægteskabet han vidste nok, hvilke Ægteskabs-Foragtere der vilde opstaa og wk Mger et hvast Angi«b paa Cølibatet og det decmed forbundne Hykleri hvorituoe den Hohel ooh dyaffiiels snaok afvises.


[L_RANDNUM-10-999]